[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Thành phố Ninh Đức (2); nhóm học Pháp thành phố Ninh Đức; thành phố Tuyền Châu; thành phố Phúc Châu (11); nhóm học Pháp tại Giang Tân, Phúc Châu; Phúc Kiến; nhóm học Pháp 5 người tại thành phố Phúc Châu; huyện Ninh Hóa, thành phố Tam Minh; thành phố Chương Châu; thành phố Nam Bình (2); một học viên từ Niễn Tử Sơn, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đang sống tại Phúc Kiến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379098.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share