[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Thị trấn Song Hà, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà; thị trấn Đại Tứ Trạm, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà; Thành Tây, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà; thôn Cát Hưng, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà; thị trấn Uy Khẳng, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà; huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà (6); thôn Hạnh Thụ, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà; thôn Thường Khẩn, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà; huyện Bảo Thanh, Song Áp Sơn (2); Mẫu Đơn Giang; Thiết Tây, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà; nhóm học Pháp tại Thiết Tây, huyện Bột Lợt, thành phố Thất Đài Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379113.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share