[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở Phụ Bình, Yên Thai (12), Hà Bắc, Đan Đông, Hàm Đan, Tri Bác, Thương Châu (2), Sơn Đông  cùng các đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp ở Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-25条–379344.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share