[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở Phủ Thuận (7), Thạch Hoa, Yên Thai (8), Nhật Hoa, Hình Thai, huyện Linh Thọ, An Sơn, Hàm Đan, khu khai phát Yên Thai cùng các đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp ở Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-31条–379347.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share