[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Vân Nam, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở Tây Song Bản, huyện Hà Khẩu, Phổ Nhị, Văn Sơn, Côn Minh (3), Song Bàn (3), Đại Lý Châu (3), Hồng Hà Châu cùng các đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp ở Vân Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/云南大法弟子恭祝师尊新年好-20条–379054.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share