[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở Tùng Nguyên (2), Thông Hoá (4), Diên Biên (2), Thao Nam, Tiền Quách, Song Liêu, Nông An, Bạch Thành cùng các đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp ở Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-24条–379062.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share