[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các địa phương sau đây ở Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Thành phố Yên Đài (6): toàn thể đệ tử Đại Pháp (02), gia đình đệ tử Đại Pháp ở Hải Dương, nhóm học Pháp, vợ chồng học viên cao tuổi ở Chiêu Viễn, đệ tử Đại Pháp ở Hải Dương; toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Truy Bác; đệ tử Đại Pháp ở Đông Dinh; Liêu Thành (5): gia đình ba đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở Lâm Thanh (02), nhóm học Pháp ở Lâm Thanh; Uy Hải (5): một đệ tử Đại Pháp ở khu Văn Đăng, đệ tử Đại Pháp ở Nhũ Sơn, nhóm học Pháp minh chân tướng ở Văn Đăng, nhóm đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng ở Nhũ Sơn; học viên Pháp Luân Công ở Nhật Chiếu; đệ tử Đại Pháp ở Hà Trạch; đệ tử Đại Pháp ở huyện Đan, Hà Trạch; Thái An (4): nhóm học Pháp, đệ tử Đại Pháp cùng gia nhân, vợ chồng đệ tử Đại Pháp, một đệ tử đại diện cho nhóm học Pháp,

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379124.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share