Bài viết của một học viên từ Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-10-2018] “Chìa má bên kia” là một khái niệm khá khó hiểu với người thường. Ngay cả người tu luyện đôi khi cũng chưa chắc ngộ ra được rằng vì sao chúng ta nên “chìa má bên kia.” Tuy nhiên, Sư phụ Lý đã giảng rõ điều này trong những bài giảng của Ngài rằng những người tu luyện chúng ta kỳ thực sẽ đắc được nhiều thứ thông qua chịu khổ.

Ý tưởng này có nghĩa là khi chúng ta bị đánh mắng thì chúng ta sẽ được bồi hoàn bằng đức của người đánh mắng chúng ta, còn anh ta sẽ tích nghiệp. Là người nhận, bạn sẽ được tiêu nghiệp, nhận được đức và hoàn trả nợ. Chẳng phải là một điều quá tuyệt vời cho người tu luyện hay sao?

Một vài người thường hỏi học viên Đại Pháp: “Vì sao học viên Đại Pháp không “chìa má bên kia,” và chấp nhận cuộc bức hại?” Tôi còn nghe nói: “Bạn không tin vào Chân – Thiện – Nhẫn à? Nếu phản bức hại, nghĩa là bạn không thực hiện được Nhẫn.” Những lời nói như thế tất cả đều là cố sức bao biện cho cuộc bức hại.

Vì sao chúng ta phản bức hại? Đó là việc làm từ bi và có ý nghĩa là để cứu những sinh mệnh còn có thể cứu được. Cứu độ chúng sinh là nhiệm vụ thần thánh của tất cả học viên Đại Pháp.

Tôi nhớ đến một bài báo trên trang web Minh Huệ – một lính canh đang đánh một học viên Đại Pháp, đột nhiên người học viên ấy bật khóc “Đừng đánh tôi nữa.” Lính canh nghĩ rằng học viên này không thể chịu đựng được nữa và đã sẵn sàng chuyển hóa.

Rồi người học viên ấy nói: “Mỗi lần cậu đánh tôi là cậu đang tiến một bước về địa ngục, và hiện tại cậu chỉ còn cách nó một bước chân. Nếu cậu tiếp tục đánh tôi thêm một lần nữa, cậu sẽ vĩnh viễn mất cơ hội được cứu.” Từ bi của học viên đã làm cho lính canh dừng lại và có được cơ hội đắc cứu.

Nếu chúng ta không phản bức hại thì việc gì sẽ xảy ra? Sư phụ đã giải thích việc này nhiều lần.

Sư phụ giảng:

“Do đó cuộc bức hại này đối với đệ tử Đại Pháp mà giảng, dẫu thế nào đi nữa, chịu đựng dẫu là chủng loại thống khổ nào về thể xác hoặc hành hạ về tinh thần, bức hại có nghiêm trọng đến đâu, thì đều là tiêu nghiệp, đều là tiến về viên mãn; đón chờ đệ tử Đại Pháp đều là tốt nhất; đó chẳng phải là mục đích tu luyện của các đệ tử Đại Pháp sao? Tuy nhiên, cựu thế lực trong an bài của tà ác, cái gọi là sao cho khiến các đệ tử Đại Pháp viên mãn, cựu thế lực đã tạo thành tà đảng đối với con người thế gian, nhất là bức hại người Trung Quốc là nghiêm trọng nhất: khiến người ta trở nên bại hoại, khiến người ta phạm tội đối với Đại Pháp; đó chẳng phải khiến người Trung Quốc bị đẩy tới huỷ diệt sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009 trong Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sư phụ còn giảng,

“Pháp đồ chịu ma nạn

Bị huỷ là chúng sinh

(Sinh sinh vi thử sinh trong Hồng Ngâm III)“

“Bất yếu đẳng đáo đại địa khuynh trầm

Biệt khiếu ôn dịch trảo thượng môn

Thế phong nhật hạ biệt suy ba trợ lưu

Đắc cứu đích nhân nhất định lương tri thượng tồn

Thần một hữu vong ký thế nhân

Biệt thính tín đả áp trung đích hầu thiệt hoang văn

Khiếu Đại Pháp đệ tử truyền chân tướng đích thị Thần”

Dịch nghĩa

Đừng đợi đến khi mặt đất lật chìm

Đừng để ôn dịch tìm đến cửa [nhà]

Thói đời sa sút, đừng góp phần vào đó

Người được cứu nhất định là [ai] còn lương tri

Thần chưa hề quên mất con người thế gian

Đừng nghe những lừa dối của cơ quan truyền thông của kẻ đàn áp

Ấy là Thần bảo đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng

(Khiếu ngã truyền chân tướng đích thị Thần – Hồng Ngâm III)

Sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta về mục đích của phản bức hại. Chỉ khi chúng ta làm theo những gì Sư phụ yêu cầu, chúng ta mới mang đến cho chúng sinh cơ hội được cứu. Chúng ta phải học Pháp tốt, giữ chính niệm và tâm trí thanh tỉnh trong mọi thời khắc. Như thế chúng ta sẽ không bị can nhiễu trong khi cứu người.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376067.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/16/173269.html

Đăng ngày 03-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share