Gửi Hội giao lưu Đài Loan [2018]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Hội giao lưu Đài Loan: Chào tất cả!

Pháp hội của các đệ tử Đại Pháp là cơ hội tuyệt hảo [giúp] nhau đề cao, tìm chỗ còn kém, và chỉnh lại cho chính trạng thái tu luyện. Tu luyện không phải [để] đắc gì nơi thế gian, [mà] là thăng hoa sinh mệnh, là thành tựu tương lai của sinh mệnh; nhất là vào thời mạt hậu, là lựa chọn sinh mệnh lưu tồn tương lai hay không. Lý thế gian của người đời sinh tồn và trạng thái người đời sinh tồn [đều] không phải là trạng thái chân thực của sinh mệnh vũ trụ. Cái Lý của thế gian con người không thành Đạo được, trạng thái con người sinh tồn cũng không phải trạng thái chân thực của sinh mệnh vũ trụ; đắc được Đại Pháp [mới] là mục đích căn bản làm người của chư vị. Không được bị [biểu hiện] loạn tượng rối ren nơi thế gian con người gây can nhiễu. Tu luyện như thuở đầu thì Đạo tất thành! Càng tới cuối càng tinh tấn!

Chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
24 tháng Mười Một, 2018

• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377639.html

Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173395.html

Dịch ngày: 25-11-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share