Thư chúc mừng

賀詞

Hạ từ

Thư chúc mừng

參加新唐人、大紀元交流會的大法弟子:

Tham gia Tân Đường Nhân, Đại Kỷ Nguyên giao lưu hội đích Đại Pháp đệ tử:

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia hội giao lưu Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên:

大家好!

Đại gia hảo!

Chào tất cả!

你們在邪惡最瘋狂時建立起來,你們在世人須要了解真相中發揮了最大的作用,你們在最艱難中走過來,你們使邪惡膽寒,你們使善良的世人看到了希望。大法弟子的事還沒結束,修好自己把媒體辦的更好,這就是大法弟子的威德。艱難中走好你們的路,很不容易,可是你們走過來了。

Nhĩ môn tại tà ác tối phong cuồng thời kiến lập khởi lai, nhĩ môn tại thế nhân tu yếu liễu giải chân tướng trung phát huy liễu tối đại đích tác dụng, nhĩ môn tại tối gian nan trung tẩu quá lai, nhĩ môn sử tà ác đảm hàn, nhĩ môn sử thiện lương đích thế nhân khán đáo liễu hy vọng. Đại Pháp đệ tử đích sự hài một kết thúc, tu hảo tự kỷ bả môi thể biện đích cánh hảo, giá tựu thị Đại Pháp đệ tử đích uy đức. Gian nan trung tẩu hảo nhĩ môn đích lộ, ngận bất dung dị, khả thị nhĩ môn tẩu quá lai liễu.

Chư vị kiến lập vào thời tà ác điên cuồng nhất1, chư vị phát huy tác dụng to lớn nhất vào lúc con người thế gian cần phải hiểu được chân tướng, chư vị đã vượt qua gian khó bậc nhất, chư vị khiến tà ác run sợ, chư vị để con người thiện lương ở thế gian thấy được hy vọng. Việc của đệ tử Đại Pháp còn chưa kết thúc, [hãy] tu tốt bản thân mình và làm kênh truyền thông được tốt hơn nữa; đây chính là uy đức của đệ tử Đại Pháp. Trong khó nạn mà bước đi tốt con đường của chư vị, không hề dễ đâu, nhưng chư vị đã qua được rồi.

師父祝你們更成功,謝謝你們!

Sư phụ chúc nhĩ môn cánh thành công, tạ tạ nhĩ môn!

Sư phụ chúc chư vị thành công hơn nữa, cảm ơn mọi người.

師 李洪志
二零一九年十一月二十三日

Sư Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất cửu niên thập nhất nguyệt nhị thập tam nhật

Thầy: Lý Hồng Chí
23 tháng Mười Một, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/11/24/396208.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180840.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180841.html.
Dịch ngày: 27-11-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. Theo ngữ cảnh, có thể hiểu là Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên là được kiến lập vào đúng thời điểm gian nan nhất.