Gửi Pháp hội tại Pháp [2019]

致法國法會

Trí Pháp quốc Pháp hội

Gửi Pháp hội tại Pháp [2019]

參加法會的大法弟子:大家好!

Tham gia Pháp hội đích Đại Pháp đệ tử: Đại gia hảo!

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội: Chào tất cả!

跟上正法進程,打開歐洲局面。在修好自己的同時,做好救度眾生的事。

Cân thượng Chính Pháp tiến trình, đả khai Âu Châu cục diện. Tại tu hảo tự kỷ đích đồng thời, tố hảo cứu độ chúng sinh đích sự.

Hãy theo kịp tiến trình Chính Pháp, mở ra cục diện Châu Âu. Khi tu bản thân cho tốt, đồng thời hãy thực hiện thật tốt việc cứu độ chúng sinh.

希望你們通過法會真的有所提高。找到不是,做的更好。你們是人類的希望。振作起來向北美大法弟子一樣在困難面前不退縮。別被人的框框擋住。別被邪惡嚇倒,因為歷史是為你們留下來的。

Hy vọng nhĩ môn thông quá Pháp hội chân đích hữu sở đề cao. Trảo đáo bất thị, tố đích cánh hảo. Nhĩ môn thị nhân loại đích hy vọng. Chấn tác khởi lai hướng Bắc Mỹ Đại Pháp đệ tử nhất dạng tại khốn nan diện tiền bất thoái súc. Biệt bị nhân đích khuông khuông đáng trụ. Biệt bị tà ác hách đảo, nhân vi lịch sử thị vi nhĩ môn lưu hạ lai đích.

Mong chư vị thông qua Pháp hội này thật sự có được đề cao. Tìm ra chỗ sai sót, thực hiện tốt hơn nữa. Chư vị là hy vọng của nhân loại. Hãy phấn chấn hơn lên theo như đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ không lùi bước trước khó khăn. Đừng bị cái khung của con người cản trở. Đừng bị tà ác làm cho sợ hãi, do lịch sử là được lưu lại vì chư vị đó.


二零一九年八月四日


Nhị linh nhất cửu niên bát nguyệt tứ nhật

Sư phụ
4 tháng Tám, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/4/391043.html.
Bản dịch tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178765.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178766.html.
Dịch ngày: 5-8-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.