Gửi Pháp hội tại Pháp [2019]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội: Chào tất cả!

Hãy theo kịp tiến trình Chính Pháp, mở ra cục diện Châu Âu. Khi tu bản thân cho tốt, đồng thời hãy thực hiện thật tốt việc cứu độ chúng sinh.

Mong chư vị thông qua Pháp hội này thật sự có được đề cao. Tìm ra chỗ sai sót, thực hiện tốt hơn nữa. Chư vị là hy vọng của nhân loại. Hãy phấn chấn hơn lên theo như đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ không lùi bước trước khó khăn. Đừng bị cái khung của con người cản trở. Đừng bị tà ác làm cho sợ hãi, do lịch sử là được lưu lại vì chư vị đó.

Sư phụ
4 tháng Tám, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/4/391043.html.
Bản dịch tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178765.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178766.html.
Dịch ngày: 5-8-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.