Gửi Pháp hội Canada [2019]

致加拿大法會

Trí Gia Nã Đại Pháp hội

Gửi Pháp hội Canada [2019]

參加法會的大法弟子大家好!

Tham gia Pháp hội đích Đại Pháp đệ tử đại gia hảo!

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Canada: Chào tất cả!

舊勢力用火與血建立起來的邪惡沒想叫大法走出來。你們憑著堅定的信念,憑著來世的神聖誓約,憑著生生世世親緣,憑著對大法理性的認識,同時憑著大法給予你們的正念與法力的根本保障,你們走過來了!

Cựu thế lực dụng hỏa dữ huyết kiến lập khởi lai đích tà ác một tưởng khiếu Đại Pháp tẩu xuất lai. Nhĩ môn bằng trước kiên định đích tín niệm, bằng trước lai thế đích thần thánh thệ ước, bằng trước sinh sinh thế thế thân duyên, bằng trước đối Đại Pháp lý tính đích nhận thức, đồng thời bằng trước Đại Pháp cấp dữ nhĩ môn đích chính niệm dữ Pháp lực đích căn bản bảo chướng, nhĩ môn tẩu quá lai liễu!

Cựu thế lực dùng lửa và máu để tạo ra tà ác ấy không hề muốn để Đại Pháp vượt lên. [Nhưng] chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thệ ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và Pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi!

大家把剩下的事做好,用你無悔的修煉過程走向未來。祝你們會有所悟、會有所成!

Đại gia bả thặng hạ đích sự tố hảo, dụng nhĩ vô hối đích tu luyện quá trình tẩu hướng vị lai. Chúc nhĩ môn hội hữu sở ngộ, hội hữu sở thành!

Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai. Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!

師 李洪志
二零一九年七月二十一日

Sư: Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất cửu niên thất nguyệt nhị thập nhất nhật

Thầy: Lý Hồng Chí
21 tháng Bảy, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390268.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178538.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178537.html.
Dịch ngày: 23-7-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ Câu đầu tiên —cựu thế lực…— được 2 bản dịch tiếng Anh diễn giải theo 2 cách: (i) tà ác được tạo ra không hề muốn để Đại Pháp vượt qua; (ii) cựu thế lực không hề muốn để Đại Pháp vượt qua cuộc tà ác mà chúng tạo ra.

sở ngộ, sở thành: chỗ ngộ, chỗ chứng ngộ, chỗ thành tựu (diễn giải nghĩa bề mặt chữ).

thân duyên: duyên [quan hệ] họ hàng (thân nhân); một trong 2 bản tiếng Anh diễn giải là “duyên” theo nghĩa rộng hơn.

vô hối: không hối hận.