Gửi Pháp hội Canada [2019]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Canada: Chào tất cả!

Cựu thế lực dùng lửa và máu để tạo ra tà ác ấy không hề muốn để Đại Pháp vượt lên. [Nhưng] chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thệ ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và Pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi!

Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai. Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!

Thầy: Lý Hồng Chí
21 tháng Bảy, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390268.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178538.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178537.html.
Dịch ngày: 23-7-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ Câu đầu tiên —cựu thế lực…— được 2 bản dịch tiếng Anh diễn giải theo 2 cách: (i) tà ác được tạo ra không hề muốn để Đại Pháp vượt qua; (ii) cựu thế lực không hề muốn để Đại Pháp vượt qua cuộc tà ác mà chúng tạo ra.

sở ngộ, sở thành: chỗ ngộ, chỗ chứng ngộ, chỗ thành tựu (diễn giải nghĩa bề mặt chữ).

thân duyên: duyên [quan hệ] họ hàng (thân nhân); một trong 2 bản tiếng Anh diễn giải là “duyên” theo nghĩa rộng hơn.

vô hối: không hối hận.