Gửi Pháp hội Châu Á năm 2018

致2018年亞洲法會

Trí 2018 niên Á Châu Pháp hội

Gửi Pháp hội Châu Á năm 2018

參加亞洲法會的大法弟子大家好!

Tham gia Á Châu Pháp hội đích Đại Pháp đệ tử đại gia hảo!

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Á, chào tất cả!

最後的救度一定是在人類道德崩潰的時候。惡大於善、迫害的壓力、謊言的灌輸都會給救人帶來難度,但是大家多數做的很好。其實沒有難度也用不著大法的修煉者去救了,沒有難度當然也展現不出大法徒的威德。得救的都將成為你們未來的眾生。你們是眾生的希望!你們也是未來!

Tối hậu đích cứu độ nhất định thị tại nhân loại đạo đức băng hội đích thời hậu. Ác đại ư Thiện, bách hại đích áp lực, hoang ngôn đích quán thâu đô hội cấp cứu nhân đới lai nan độ, đãn thị đại gia đa số tố đích ngận hảo. Kỳ thực một hữu nan độ dã dụng bất trước Đại Pháp đích tu luyện giả khứ cứu liễu, một hữu nan độ đương nhiên dã triển hiện bất xuất Đại Pháp đồ đích uy đức. Đắc cứu đích đô tương thành vi nhĩ môn vị lai đích chúng sinh. Nhĩ môn thị chúng sinh đích hy vọng! Nhĩ môn dã thị vị lai!

Cứu độ cuối cùng nhất định là lúc đạo đức nhân loại băng hoại. Ác nhiều hơn Thiện, áp lực của bức hại, ảnh hưởng thâm sâu của lừa dối sẽ mang đến khó khăn cho cứu người, nhưng đa số mọi người [chư vị] làm được rất tốt. Kỳ thực [nếu] không có khó khăn [thì] đã không cần đến người tu luyện Đại Pháp tới cứu, không có khó khăn thì đương nhiên không triển hiện ra uy đức của đồ đệ Đại Pháp. [Ai] được cứu đều sẽ thành chúng sinh tương lai của chư vị. Chư vị là hy vọng của chúng sinh! Chư vị cũng là tương lai!

師:李洪志
二零一八年十月十四日

Sư: Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất bát niên thập nguyệt thập tứ nhật

Sư phụ: Lý Hồng Chí
14 tháng Mười, 2018


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/10/14/375618.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/15/172853.html
Dịch ngày: 16-10-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.