Gửi Pháp hội Châu Âu [2018]

致歐洲法會

Trí Âu Châu Pháp hội

Gửi Pháp hội Châu Âu [2018]

歐洲大法弟子:你們好!

Âu châu Đại Pháp đệ tử: Nhĩ môn hảo!

Gửi các đệ tử Đại Pháp châu Âu: Chào tất cả!

大法弟子是人類得救的唯一希望。歐洲大法弟子要做好你們的事,那是你們的責任,也是你們的威德與榮耀。

Đại Pháp đệ tử thị nhân loại đắc cứu đích duy nhất hy vọng. Âu châu Đại Pháp đệ tử yếu tố hảo nhĩ môn đích sự, na thị nhĩ môn đích trách nhiệm, dã thị nhĩ môn đích uy đức dữ vinh diệu.

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu. Các đệ tử Đại Pháp Châu Âu cần làm tốt các việc của chư vị, ấy là trách nhiệm của chư vị, cũng là uy đức và vinh diệu của chư vị.

李洪志
二零一八年九月二十九日

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất bát niên cửu nguyệt nhị thập cửu nhật

Lý Hồng Chí
29 tháng Chín, 2018


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/9/29/375135.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/30/172659.html
Dịch ngày: 30-9-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.