Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris [2017]

致巴黎歐洲法會的賀詞

Trí Ba Lê Âu Châu Pháp hội đích hạ từ

Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris [2017]

參加巴黎歐洲法會的大法弟子:大家好!

Tham gia Ba Lê Âu Châu Pháp hội đích Đại Pháp đệ tử: Đại gia hảo!

Chào các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Âu tại Paris!

大法弟子是人類的希望,而且是唯一的希望。救度眾生是我們的使命,責任重大,唯有修煉好自己才能做好大法弟子必須做的事。法會是你們互相促進提高的好機會,希望你們都有收穫、修的更好!

Đại Pháp đệ tử thị nhân loại đích hy vọng, nhi thả thị duy nhất đích hy vọng. Cứu độ chúng sinh thị ngã môn đích sứ mệnh, trách nhiệm trọng đại, duy hữu tu luyện hảo tự kỷ tài năng tố hảo Đại Pháp đệ tử tất tu tố đích sự. Pháp hội thị nhĩ môn hỗ tương xúc tiến đề cao đích hảo cơ hội, hy vọng nhĩ môn đô hữu thu hoạch, tu đích cánh hảo!

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta, trách nhiệm trọng đại, chỉ có tu luyện tốt tự mình mới có thể làm tốt việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Pháp hội là cơ hội tốt mà chư vị thúc đẩy nhau đề cao, mong chư vị đều có thu hoạch, tu được tốt hơn nữa!

師父祝你們法會圓滿成功!

Sư phụ chúc nhĩ môn Pháp hội viên mãn thành công!

Sư phụ chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn!

李洪志
二零一七年九月於紐約

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất thất niên cửu nguyệt vu Nữu Ước

Lý Hồng Chí
New York, tháng Chín, 2017


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2017/10/1/354343.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/1/165687.html
Dịch ngày: 13-10-2017; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.